خانه اخبار استانی بودجه ۱۰میلیاردی برای پایگاه سیار انتقال خون بوشهر