خانه اخبار استانی بوشهر، رکورددار تردد بین استانی در آبان