خانه اخبار ویژه بیانیه اعتراضی پورابراهیمی؛ رأی خریدوفروش شد و هدایای گسترده دادند