خانه اخبار ویژه بیانیه تندوتیز باشگاه پرسپولیس خطاب به هوادار متمول!