خانه اخبار ویژه بیانیه تند باشگاه سپاهان در پاسخ به پرسپولیس