خانه اخبار استانی بیانیه معاونت جوانان و دانشجویان ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان در استان بوشهر