خانه اخبار ویژه بیانیۀ وزارت خارجه درباره پاسخ به اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی