خانه اخبار استانی تامین ۸۰ تن میوه نوروزی برای بوشهر