خانه اخبار استانی تاکید رییس کل دادگستری بر اشتغال ۵۰ درصدی بومی ها در صنایع نفت و گاز