خانه اخبار ویژه تا دیروز علیه یکدیگر شمشیر می‌کشیدید، امروز لیست مشترک می‌دهید؟