خانه اخبار استانی تجربه تابستانی گرم‌تر از شرایط نرمال در کشور