خانه اخبار ویژه تحریک یک گسل خطرناک در ایران پس از زلزله افغانستان