خانه اخبار استانی تحویل ۶۰۶ واحد مسکونی به مددجویان استان بوشهر