خانه اخبار استانی تداوم ناپایداری جوی و بارش پراکنده باران در بوشهر