خانه اجتماعی تذکر بهاره رهنما به صمیمت زیاد بین کارگردان و خانم بازیگر: گفتم از بغلش بیا بیرون