خانه اخبار ویژه ترامپ آرای جمهوری‌خواهان در میشیگان و میسوری را درو کرد