خانه اخبار ویژه ترس از بیماری احتمال مرگ زودهنگام را افزایش می‌دهد