خانه اخبار ویژه تزریق، پرتو درمانی و یک مشت قرص؛ بیرانوند آماده بازی با رونالدو؟