خانه اخبار ویژه تصاویر/ آتش سوزی بانک ملی مرکزی اهواز