خانه اخبار ویژه تصاویر/ اجتماع حامیان زاکانی در میدان امام حسین