خانه اخبار ویژه تصاویر/ از این خودرو فقط یک دستگاه در جهان وجود دارد