خانه اخبار ویژه تصاویر/ بازسازی جاده تخریب شده بجنورد به جنگل گلستان