خانه اخبار ویژه تصاویر/ بازگشت اولین کاروان حجاج خراسانی