خانه اخبار ویژه تصاویر/ بازگشت ساکنان روستای ویران شده در جنگ اوکراین