خانه اخبار ویژه تصاویر/ بحران کمبود آب در بزرگترین سد مازندران