خانه اخبار ویژه تصاویر/ بدرقه نخستین گروه زائران به حج عمره