خانه اخبار ویژه تصاویر/ برداشت زرشک در خراسانی جنوبی