خانه اخبار کادر قرمز تصاویر/ بلایی که سیل ویرانگر بر سر شرق استان گلستان آورد