خانه اخبار استانی تصاویر/ تجمع حمایت از کودکان فلسطینی در بوشهر