خانه اخبار ویژه تصاویر/ تجمع ضد صهیونیستی یهودیان در تهران