خانه اخبار ویژه تصاویر/ تحویل تجهیزات و خودروهای عملیاتی محیطبانان