خانه اخبار ویژه تصاویر/ تشکیل زنجیره انسانی در ساحل مازندران