خانه اخبار ویژه تصاویر/ تماشاگران بازی ایران و ژاپن