خانه اخبار ویژه تصاویر جالب از چند دانشجو در خوابگاه، سال ۱۳۷۷