خانه اخبار ویژه تصاویر/ جلیلی در اجتماع حامیان سلامت