خانه اخبار ویژه تصاویر/ حجاب خاص چند زن در حضور انسیه خزعلی