خانه اخبار ویژه تصاویر/ حضور جیمی کارتر ۹۹ ساله در انظار عمومی