خانه اخبار ویژه تصاویر/ خاتمی و خمینی در جلسه روحانیون مبارز و مدرسین حوزه علمیه قم