خانه اخبار ویژه تصاویر/ خاتمی و پزشکیان در مراسم ختم مرحوم جعفر میلی منفرد