خانه اخبار ویژه تصاویر/ خسوس گارسیا؛ دهقان فداکار مکزیکی!