خانه اخبار ویژه تصاویر/ رونمایی از جت مافوق صوت و تاریخ ساز X-۵۹