خانه اخبار ویژه تصاویر/ رونمایی از ماشین ملی ترکیه در یک نمایشگاه خاص