خانه اخبار ویژه تصاویر/ سفر به عصر قاجار؛ از مشهد و رشت تا تهران برفی