خانه اخبار ویژه تصاویر/ شرکت دختران و عروس امام خمینی در انتخابات