خانه اخبار ویژه تصاویر/ طرح‌هایی که به یخ‌های شکسته زندگی بخشیدند