خانه اخبار ویژه تصاویر/ ظاهر متفاوت زاکانی در یک همایش انتخاباتی