خانه اخبار ویژه تصاویر/ مراسم گرامیداشت مقام حکیم ابوالقاسم فردوسی