خانه اخبار ویژه تصاویر/ مسجد متفاوت در یکی از روستاهای اندونزی