خانه اخبار ویژه تصاویر/نسخ خطی عطار نیشابوری کتابت شده در ۶ قرن قبل