خانه اخبار ویژه تصاویر/ نقاشی دیواری از سردار سلیمانی در خیابانی در صنعا